Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Hizmet Standartları Tablosu
 

 

HAKKARİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
AİT İŞ SÜREÇLERİNİN HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
 
YAPI DENETİMİ
 
 
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Kontör Yükleme
 
T.C. Halk Bankası Şubesinde   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Tahsilat Hesabına Ücret Tipi Kodu: 19, Ücret Sıra No:101 ve Ücret Tanımı: Belgelendirme Gelirleri başlığı adı altında Kontör bedeli yatırılarak alınacak kontör bedeline dair  makbuzun asıl.
7 Gün (Tespit edilen eksiklikler
tamamlanması için verilen süre hariç)
2
Yapıya İlişkin Bilgi
Formu (YİBF) Fesih
İşlemi
1-Noter Onaylı Fesih name
(Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilecektir.)
 
7 Gün (Tespit edilen eksiklikler
tamamlanması için verilen süre hariç)
 
3
 
Formu (YİBF) Fesih
İnceleme
İşlemleri
 
 
1-Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı veya mal sahibi ile yapı denetim kuruluşunun müşterek kararıyla feshi durumunda, bu işlem, noter ihbarnamesi ile karşı taraf, ilgili idare (ruhsat alınan idare) ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne dağıtımlı olarak bildirilecektir.
 
2-İlgili idare tarafından (ruhsat alınan idare), ivedilikle yerinde inceleme yapılarak yapı tatil tutanağı düzenlenir, yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir imalatın tespiti halinde, yapının seviyesi belirelenerek hazırlanacak olan ve aykırılıklarla ilgili tespitleri de içerecek Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı tutulacak; tutanak ve yapı ile ilgili tüm belgeler (YİBF, ruhsat, hakediş, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil  tutanağının tasdikli suretleri ile noter fesih ihbarnamesi) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü''''''''ne gönderilecektir.
30 Gün
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
 
 
4
 
Denetçi İşe Başlama
İşlemi
 
 
 
1-Denetçi Belgesi Fotokopisi
2-T.C. Kimlik numarası
3-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)
4-Denetçi taahhütnamesi
5-İmza beyanı
6-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
7 Gün
(tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
 
5
 
Kontrol
Elemanı İşe Başlama
İşlemi
 
 
 
 
1- Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
2-İmza Beyanı
3-T.C. Kimlik Numarası
4-İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi*
5-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
6- İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
7-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)
*Bu belgenin son 6 aya ait olması gerekmektedir.
7 Gün
(tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
 
 
6
Denetçi İstifa İşlemi
 
1-Noterce düzenlenmiş istifaname
(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)
7 Gün (Tespit edilen eksiklikler
tamamlanması için verilen süre hariç)
7
Kontrol
Elemanı İstifa İşlemi
1-Noterce düzenlenmiş istifaname
(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
7 Gün (Tespit edilen eksiklikler
tamamlanması için verilen süre hariç)
8
Kullanıcı Hesabı ve Şifre Oluşturulması İşlemi
Denetçiler için:
1 – Denetçi Belgesi Fotokopisi
2 – Nüfus Kayıt Örneği
3 – Şahsen Başvurularda Nüfus Cüzdanı.
Kontrol ve Yardımcı Kontro Elemanları için:
1 – Oda Kayıt Belgesinin aslı
2 – Nüfus Kayıt Örneği
3 – Şahsen Başvurularda Nüfus Cüzdanı.
7 Gün (Tespit edilen eksiklikler
tamamlanması için verilen süre hariç)
 
9
Bilgi ve Adres Güncelleme İşlemi
Denetçiler için:
1 – Denetçi Belgesi Fotokopisi
2 – Nüfus Kayıt Örneği
3 – Şahsen Başvurularda Nüfus Cüzdanı.
Kontrol ve Yardımcı Kontro Elemanları için:
1 – Oda Kayıt Belgesinin aslı
2 – Nüfus Kayıt Örneği
3 – Şahsen Başvurularda Nüfus Cüzdanı.
7 Gün (Tespit edilen eksiklikler
tamamlanması için verilen süre hariç)
 
10
Şantiye Şefi Adres Güncellemesi İşlemi
1 – Dilekçe.
2 – İkametgah Belgesi
7 Gün (Tespit edilen eksiklikler
tamamlanması için verilen süre hariç)
 
11
İhbar ve Şikâyet
İşlemleri
 
1- Dilekçe ve ekleri
Herhangi bir İhbar veya şikayet akabinde, en seri şekilde grup oluşturulmakta olup ihbar ve şikayet değerlendirilmektedir.
20 Gün (Tespit edilen eksiklikler
tamamlanması için verilen süre hariç)
 
 
 
 
 
YAPI MALZEMELERİ
 
 
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
Piyasa Gözetimi
ve Denetimi
 
 
Piyasa gözetimi ve denetimi yapılacak ürünün hangi alan kapsamı içerisinde olduğu (düzenlenmiş alan, düzenlenmemiş alan) ve bu kapsamlarda olmasına rağmen ilgili teknik düzenlemeler kapsamında olup olmadığı kontrol edilir. Eğer düzenlenmiş alan ise CE işareti kontrolü yapılır. Düzenlenmemiş alan ise 01.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren G işaretlemesi kontrolü yapılır.
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İl müdürlüğümüzde
planlanan
denetimler
(Hazır beton
denetimleri)
 
 
 
 
 
İlimiz dahilinde faaliyet gösteren beton santrallerinden TS - EN 206-1 ve TS 500 standartlarına uygun olarak üç mikserden ikişer adet olmak üzere toplam 6 adet küp numunesi alınır (üç adet 7 günlük ve üç adet 28 günlük). Ayrıca numune alımında her mikserden slump deneyi yapılır. Firmanın G işaretlemesini yapıp yapmadığı kontrol edilir. Hazırlanan tutanağın bir nüshası ilgili firmaya verilir. Alınan küp numuneler 24 saat numunenin alındığı şantiyede bekletilir. 24 saat sonunda İl Müdürlüğünün laboratuarına getirilip kırılmak üzere kür havuzunda 7 ve 28 gün bekletilir. Numunelerin kırımı TS 12350 standardına göre yapılır ve raporları düzenlenir. Uygun çıkmayan numunelerde deney dahil tüm masraflar üretici tarafından karşılanır ve raporun bir örneği firmaya gönderilir. Firmada yeniden bir tutanak düzenlenir ve aykırılık belirtilip 4703 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre işlem yapılır.
 
 
 
7 ve 28 GÜN
(Numune kırımlarının gerçekleştirilebilmesi için
örnekler kür havuzunda bekletilir.)
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
Resen denetim (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
tarafından il
müdürlüğümüze
bildirilir.)
 
 
 
 
Bakanlığımız tarafından programa alınan ürünün gözetimi ve denetimi yapılacağı zaman ürünün, hangi alan kapsamı içerisinde olduğu (düzenlenmiş alan, düzenlenmemiş alan) ve bu kapsamlarda olmasına rağmen ilgili teknik düzenlemeler kapsamında olup olmadığı kontrol edilir. Eğer düzenlenmiş alanda ise CE işareti kontrolü yapılır. Düzenlenmemiş alanda ise 01.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren G işaretlemesi kontrolü yapılır. Şantiyede tutulan tutanaklardan bir nüshası ilgili firmaya verilir. Belirtilen süre(3 ay) içerisinde işaretlemeyi yapmazsa firmada yeniden bir tutanak düzenlenir ve aykırılık belirtilip 4703 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre işlem yapılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 Şikayet Üzerine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şikayetler www.cevrevesehircilik.gov.tr adresinde bulunan yapı malzemeleri web sayfasındaki şikayetler bölümüne veya Müdürlüğümüze dilekçe yolu ile yapılabilir. Yapılan denetim esnasında ürünün ürün güvenliği açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler göstermesi halinde numune alınarak analiz yapılmasına karar verilir. Numune alırken piyasa gözetim ve denetim tutanağı doldurulur ve bir nüshası firmaya verilir. Ürünün ilgili standardında belirtilen deney çeşidine göre örnekleme yöntemi ile yeteri miktarda örnek alınır aynı miktarda örnek şahit numune olarak bırakılır. Alınan numuneler ambalajlanarak İl Müdürlüğünün Mührü ile mühürlenip Ankara Merkez Laboratuara gönderilir. ürünün ilgili mevzuata uygun olmaması halinde tutulan tutanak ve raporları esas alınıp İl Müdürlüğü tarafından "Karar" yazısı hazırlanarak İl Valiliği tarafından onaylanır. "Karar " onaydan çıktıktan sonra söz konusu firmaya tebliğ edilir. Tebligatın firma tarafından alınmasından 15 gün içinde mal Müdürlüğüne (%25 indirim), 15 günden sonra Vergi dairesine ödeme yapılır.
 
 
 
Numune alma:3 GÜN   
(Belirlenen cezanın İşlemlerinin
başlatılması 3- GÜN)
Cezanın Yatırılmasının Takibi:30 GÜN