Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
1
Mücavir Alan Tespiti
1- Talep yazısı  
3 AY
2- Belediye Meclisi Kararı
3- Köy İhtiyar Heyeti Kararı
4- Gerekçe Raporu
5- 1/25000 Ölçekli Harita (Çevre köylerin yerleşik alanını, belediye sınırını, imar planı sınırını varsa mevcut mücavir alan sınırını ve talep edilen mücavir alanın sınırını gösteren)
6- Taleple ilgili standart form1 ve form2
2
Belediyelerce yapılan imar planı değişiklikleri
1-Meclis kararı
15 Gün
2-Değişiklik planı
3-Kadastro çapı
4-İmar durumu
5-İmar Planı eski hali
6-Plan müellif görüşü
7-Gerekçe raporu
8-İmar komisyonu kararı
3
Devlet eliyle iskan çalışmaları
1-Evi veya arazisinin büyük kısmı kamulaştırılanların iskan ilanının asıl dığı tarihten itibaren 120 gün içinde dilekçe ile başvurusu
Etüt planı 2 Yıl
4
Zemin Etüt raporu onayı
1-Dilekçe,
10 Gün (Tespit edilen eksiklerin tamamlanması için verilen süreler hariç
2-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı yazısı ekindeki formata uygun hazırlanmış zemin etüt raporları
5
Belediye imar uygulamalarına ilişkin şikayet
1-Manisa Valiliği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) dilekçe,
30 Gün
2-Şikayete esas konu ile ilgili Belediyesinden bilgi ve belge istenmesi,
3-Belediyesinden gelen belgelerin 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında mahallinde incelenmesi,
4-İnceleme neticesinde görülen aykırılıklar rapor haline getirilerek gereği için ilgili adresine bilgi için şikayetçiye yazılır.
6
Define aramaya ait kroki onayı
1-Dilekçe ile müracaat,
7 Gün
2-Kroki temini
7
Serbest Göçmen
1-Dilekçe
Dış İşleri ve İç İşlerri Bakanlıklarının araştırmalarının bittiği süre (süre belirsiz)
2-Pasaport
3-Noter taahhütnamesi
4-İsim listesi
8
Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi
1-Dilekçe ile yapılan başvuru
Etüt planı 2 Yıl
9
Özel firma yada Üniversitelerce hazırlanan Zemin Etüt Raporlarının yerinde incelenmesi ve kontrol edilmesi
1-Zemin etüt raporu
60 Gün