İnşaat Mühendisliği Proje Esasları

MEVCUT KAMU BİNALARININ
 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ
 
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
 
MADDE 1. KONU
Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen mevcut kamu binalarının deprem tehlikesi dikkate alınarak incelenmesi, gerekenleri için güçlendirme projelerinin hazırlanması işinde uyulması gerekli asgari koşulları içermektedir.
Tüm inceleme ve analizler 06 Mart 2007’de Resmi Gazetede yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacaktır. Binadaki tespitler yönetmelikte Madde 7.2.5’te tanımlanan “orta bilgi düzeyi“ için öngörülen esaslara göre yapılacak; analizler ise Yönetmeliğin  ”7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi ” maddesine göre yapılacaktır.
2.1.1.      Binaya Ait Proje ve İnşa Dökümanlarının Belirlenmesi ve İncelenmesi
İdare, elinde mevcut olması durumunda, (yapılacak inceleme-analiz ve değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere) binaya ait mimari-betonarme proje çizimleri, ilgili hesaplar, zemin araştırma raporları, ataşman defterleri, beton dayanımına ilişkin laboratuvar test raporları, vb. dökümanları Firma’ye verecektir.
2.1.2.      Bina Üzerinde Yapılacak Gözlem, İnceleme ve Deneyler
Binada aşağıda belirtilen inceleme, etüd ve deneyler yapılacaktır. Bu çerçevede, yapının projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, projede öngörülmüş yapı malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığı, yapının projelerinin mevcut olmaması durumunda ise rölevesi çıkarılarak yapının geometrik ve mekanik özellikleri bakımından mevcut durumu tespit edilecektir. Yapılacak tüm deney ve ölçümlerin yerleri, verilecek planlara referanslı olarak raporlarda yeralacaktır. Bu amaçla;
a)       Bina Geometrisi: Binanın mimari ve/veya betonarme projeleri mevcut ise, binada yapılacak ölçümlerle mevcut geometrinin mimari plana ve betonarme projesine uygunluğu kontrol edilir. Proje yoksa, saha çalışması ile binanın mimari ve taşıyıcı sistem rölevesi çıkarılır.
Temel sisteminin tespiti/kontrolü amacıyla açılacak kontrol çukurları için ek’te yeralan Tutanak-1 düzenlenecektir.
 
b)      Plan ve kesitler, 1/100 ölçeğinde paftalar halinde düzenlenecek, ancak “İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları”nda belirtilen 1/50 proje safhasının gerektirdiği bilgileri içerecektir.
c)       Her bina için mevcut mimari ve taşıyıcı sistem planları ve 1/500 ölçekli yönlendirilmiş ve usulüne uygun olarak çizilmiş vaziyet planı, blok isimleri, proje etiketi A4 boyutunda (gerekirse A4’e katlanmış) olarak ve her bina için en az iki cepheden çekilecek fotoğraf 1. aşama Rapor içeriğinde yer alacaktır.
d)      Mevcut temel sistemi ve boyutları için yeterince bilgi üretilemediği ve temel sistemi kısıtlı bilgilerle tasarlandığı takdirde, temel röleve planına bu husus işaret edilecektir; bu durumda güçlendirme inşaatı sırasında mevcut temelin gerçek boyutlarına göre, gerekirse temel projesi revizyonu yapılacaktır.
e)       Her bina için varsa mevcut hasarların işlendiği hasar röleveleri hazırlanacak, bu durum fotoğraflarla tespit edilecektir.
2.1.2.2.   Beton Kalitesinin ve Donatı Durumunun Belirlenmesi
a)       Eleman Detayları:
 
Yapılan donatı tespitleri için ek’te yeralan Tutanak-2 düzenlenecektir.
 
b)      Malzeme Özellikleri:
 
Karot numune alımı için ek’te yeralan Tutanak-3 düzenlenecektir.
Beton Test Çekici okumaları için ek’te yeralan Tutanak-4 düzenlenecektir.
 
2.1.2.3.   Geoteknik İncelemeler
a)       Yapının üzerinde yer aldığı zemin tabakalarının cinsleri ve indeks özellikleri (zeminin; kuru,doygun ve doğal birim hacim ağırlıkları, içsel sürtünme açısı, kohezyonu, sıkışma yüzdesi, porozitesi, su muhtevası, Atterberg Limitleri ve diğer zemin karakteristikleri ile dane dağılımı), yer altı su durumu, zemin oturması ve sıvılaşma ihtimali ve “Depremt Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen zemin grubu ve yerel zemin sınıfı belirlenerek jeoloji ve inşaat mühendisince ortaklaşa “Zemin ve Temel Etüdü Raporu” hazırlanacaktır. Zemin raporunda verilen bilgiler, elastik zemine oturan temel modeli yapılabilmesi için yeterli olacaktır.
 
b)      Bu amaçla bodrum kat hariç üç ve daha fazla kata sahip her yapı sahasında en az bir adet ve ortalama 15m derinliğinden az olmamak üzere zemin etüd sondajı yaptırılacaktır. Daha az katlı binalarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” Kategori-1’de belirtildiği şekilde inceleme alanı ve çevresine ilişkin jeolojik bilgiler alınıp bina değişik cephelerinde derinliği temel alt kotundan az olmamak üzere en az üç adet muayene çukuru açtırılarak zemin, mevcut şev aynaları ve çevre yapıları yönünden incelenecektir. İdarece, kat sayısından bağımsız olarak, zemin koşulları, civar yapıları veya yeraltı suyu yönünden incelenen binanın Kategori-2’de yer aldığı tespit edilirse, sondaja dayalı etüt yapılacaktır.
 
Zemin etüdü amacıyla açtırılacak Muayene Çukuru için ek’te yeralan Tutanak-5; Sondaj Çalışması için Tutanak-6 düzenlenecektir.
c)       Sondaj veya gözlemsel etüd sonrası ”Bina Ve Bina Türü Yapilar İçin Zemin Ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı“na uygun olarak ”Zemin ve Temel Etüdü Raporu“ hazırlanacaktır.
 
 
 
Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra yapı önce düşey yüklere göre, daha sonra da deprem etkisine göre analiz edilecektir.
 
Analizler 06 Mart 2007’de Resmi Gazetede yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kullanılacaktır. Bu analizlerde yönetmelikte orta bilgi düzeyi için öngörülen katsayılar kullanılacak, Yönetmeliğin  ”7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi ” maddesine göre binanın deprem performansı belirlenecektir.
 
Analizlerde kabul görmüş bilgisayar yazılımları kullanılarak, program girdileri, taşıyıcı sistem idealleştirmeleri ve kullanılan analiz yöntemleri verilecek raporlarda anlaşılır bir şekilde gösterilecektir.
3.2.   Karar
Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar irdelenecek, bu çalışmanın sonucunda yapının mevcut haliyle korunması veya takviye edilmesi veya yıkılması alternatifleri değerlendirilerek Firma görüşü, maliyet unsurlarını da içerecek şekilde gerekçeleri ile birlikte, İdare onayına sunulacaktır.
 
4.1.   Güçlendirme Projesinin Hazırlanması
Firma, yapılan tahkik hesapları sonucuna göre yapının deprem dayanımının yeterli düzeye ulaştırılması için taşıyıcı sistemin bir bütün olarak ve/veya belirli elemanlar bazında güçlendirilmesi için öneriler geliştirecek; İdare uygun görüşünden sonra güçlendirilmesine karar verilen yapıların güçlendirme projeleri Firma tarafından hazırlanarak İdare onayına sunulacaktır. Güçlendirme projeleri temel takviyesi ve gerekmesi halinde zemin iyileştirmeye ilişkin tüm detay ve hesapları içermelidir.
 
Bu süreçte Firma, teknik bakımdan geçerli, bölge şartlarında yapımı mümkün ve yapının mimari işlevlerine en az müdahale içerecek tarzda tasarlayacağı güçlendirme sistemlerinin geliştirilip projelendirilmesini sağlayacaktır.
 
Gerekli tüm analiz ve tahkikler, yapıya etkiyebilecek tüm yükler göz önünde bulundurularak güçlendirilmiş durum için yeniden yapılarak elde edilen sonuçlar mevcut durumla karşılaştırılacak ve binanın yeterli güvenliğine ulaştığı gösterilecektir. Ayrıca, mevcut standart,şartname veya yönetmeliklerde yeralmamakla birlikte, yapılan analiz ve hesaplarda kullanılan kriterler de belirtilecektir.
 
Yapının güçlendirme projesine ilişkin çizimler, profesyonel mühendislik kuralları çerçevesinde yeterli ayrıntıda, anlaşılabilir ve uygulanabilir biçimde hazırlancaktır. Güçlendirme ve onarım detayları her bir bina ve eleman bazında ayrı ayrı düzenlenecek olup kesinlikle tip detaylarla yetinilmeyecektir.
 
Projelendirme safhasında mevcut temellerle ilgili bilgilerin yeterince ortaya çıkarılamaması halinde, mevcut bilgilere göre düzenlenecek temel kalıp ve detayları, söz konusu yapının güçlendirme inşaatı sırasında temellerin açılması ile ortaya çıkan bilgilere göre, gerekirse, Firma tarafından İdare’ce kabul edilecek biçimde ücretsiz olarak revize edilecektir.
 
İş kapsamındaki bazı binalarda aynı projenin uygulanmış olması muhtemeldir. Bu durumda MADDE 2 ve MADDE 3’te belirtilen çalışmalar sonrası farklı malzeme özellikleri (beton mukavemetinde farklılık gibi) olmasına rağmen taşıyıcı sistem iyileştirmesi aynı şekilde tasarlanabilen; ancak eleman bazında (değişik temel uygulaması, kolon güçlendirmesi vb.) güçlendirmede farklılıklar içeren işler “Proje Tekrarı” olarak alınacaktır.
4.2.   Güçlendirme İşleri Yaklaşık Maliyetinin, Keşif ve Metrajların Hazırlanması
Firma tarafından hazırlanan güçlendirme projelerinde yeralan tüm imalatlar ile güçlendirme sebebiyle ortaya çıkacak tüm işlerin (sıva, boya, kaplama vb.) metrajları yapılarak bu imalatlara ilişkin birim fiyat analizleri çıkarılacaktır. Ayrıca her bina için keşif düzenlenecek ve takviye projelerinde yeralan imalatların yapımını tarifleyen ayrıntılı bir “Teknik Şartname” hazırlanacaktır.
 
4.3.   Diğer İşler
Mekanik, elektrik, yalıtım, drenaj ve benzeri donanım ve tesisat; güçlendirme işleri esnasında kısmen veya tamamen tahrip olabilir; yenilenmeleri gerekebilir. Bu gibi hallerde, bu tür kısmi veya yenileme işleri için de gerekmesi halinde ayrıca uygulama projesi Firma tarafından, ilave bir bedel ödenmeksizin hazırlanacaktır.
 
Firma tüm iş adımları ile ilgili olarak, işbu şartnamede açıkça yada zımmen belirtilen çeşitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri İdare''''''''''''''''ye sunacaktır. Bu dökümanlar onaydan sonra düzeltilmiş olarak ayrıca CD-ROM üzerinde verilecektir.
 
Bu rapor, hesap, proje ve diğer belgeler, aşağıdakiler dahil ancak, bunlarla sınırlı olmayan Firma hizmetlerini kapsayacaktır :
 
5.1.1.      Genel
Tüm raporların bir taslak nüshası, üzerinde görüşmek üzere önce İdare’ye sunulacaktır. Bunun ardından Firma bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai raporu hazırlayacaktır.
 
5.1.2.      İnceleme ve Analiz
Madde.2.1’de belirtilen röleve, inceleme, deney ve gözlem sonuçlarını içeren ve bu konularla ilgili Firma görüşlerini kapsayan rapor (incelenen binanın tüm cephelerini ve Madde2.1.2.1’de belirtilen hasar rölevelerine referanslı olmak üzere taşıyıcı eleman hasarlarına ilişkin yeterli sayı ve ayrıntıda fotoğrafları raporlara ekleyecektir), ve Madde3.1’de belirtilen hesapları içeren rapor.
 
5.1.3.      Güçlendirme Safhası Dökümanları
Madde.4’de belirtilen güçlendirme sistemlerine ait özel detaylar, ilgili hesaplar; güçlendirilmiş durum röleveleri ve hesapları ile keşif-metraj ve Teknik Şartname.
 
 


TEMEL SİSTEMİ KONTROL ÇUKURU TESLİM TUTANAĞI
(TUTANAK-1)
 
İşin Adı
:
…………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi
Muayene Çukuru No.
:
……….. nolu çukur
Arsa plankotesine göre kuyu üst kotu
:
.......…... m
Muayene çukuru açılma tarihi
:
   …./…/200…
Muayene çukuru derinliği (m)
:
……….. m
Alınan örselenmiş numune adedi
:
……….. adet
Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD)
:
……….. adet
Yer altı su seviyesi (m)
 
……….. m
Zemin Kesiti ve Tanımlaması
:
 
 
Yukarıda belirtilen kontrol çukuru …………………………… tarafından …../…../ 200.. tarihinde açılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     …./….. /2006
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuzey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arsa Krokisi ve Kontrol Yeri
İsim ve İmzalar
Firma Yetkilisi
Zemin Etüd Firması Yetkilisi
Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi
 
 
 
 


D O N A T I    T E S P İ T   T U T A N A Ğ I (TUTANAK-2)
 
 
İşin Adı
:
 
Bina adresi
:
 
Firma
:
 
Kontrol teşkilatı
:
 
 
 
No
İncelenen Yapı Elemanı
Düz Demir
(adet/çap)
Etriye
(çap/aralık)
 
Sıklaştırma Bölgesi Boyu
 
Sıklaştırma Bölgesi
Etriye
(çap/aralık)
 
Etriye Kancaları Kıvrılma şekli
(1350 – 900)
 
Donatıda Korozyon Olup Olmadığı ve Korozyon Seviyesi
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın mevcut donatı durumunun tespiti için …/…/200.. tarihinde mahalline gidilerek tespit edilen demir çap ve adetleri ile demir aralıkları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
İsim ve İmzalar
Firma Yetkilisi
Karot Alan Firma Yetkilisi
Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi
 
 
 
 


 S E R T L E Ş M İ Ş     B E T O N D A N     K A R O T    N U M U N E S İ     A L M A
T U T A N A Ğ I (TUTANAK-3)
 
 
İşin Adı
:
 
Bina adresi
:
 
Karot alan kuruluş
:
 
Firma
:
 
Kontrol teşkilatı
:
 
 
Numune No
Numune alınan yapı elemanı
(proje üzerindeki aks ve kat belirtilerek)
Numunenin alınıp alınamadığı
(Evet / Hayır)
Numune çapı ve yüksekliği
(mm olarak)
Düşünceler
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti için …/…/200.. tarihinde mahalline gidilerek ….. adet beton karot numunesi alınmış olup iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
 
 
 
 
İsim ve İmzalar
Firma Yetkilisi
Karot Alan Firma Yetkilisi
Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi
 
 
 
 


B E T O N    T E S T   Ç E K İ C İ   D E N E Y   T U T A N A Ğ I (TUTANAK-4)
 
 
İşin Adı
:
 
Bina adresi
:
 
Deneyi yapan kuruluş
:
 
Firma
:
 
Kontrol teşkilatı
:
 
Test çekici tipi ve seri no
:
 
 
 
No
Deney Yapılan Eleman
Beton Yaşı
Vuruş Yönü
Geri Tepme Sayısı
 
Ortalama
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti için …/…/200.. tarihinde mahalline gidilerek beton test çekici ile yapılan deney sonucunda bulunan geri tepme sayıları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
İsim ve İmzalar
Firma Yetkilisi
Karot Alan Firma Yetkilisi
Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi
 
 
 
 
 
 M U A Y E N E   Ç U K U R U    T E S L İ M    T U T A N A Ğ I (TUTANAK-5)
 
İşin Adı
:
…………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi
Muayene Çukuru No.
:
……….. nolu çukur
Arsa plankotesine göre kuyu üst kotu
:
.......…... m
Muayene çukuru açılma tarihi
:
   …./…/200…
Muayene çukuru derinliği (m)
:
……….. m
Alınan örselenmiş numune adedi
:
……….. adet
Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD)
:
……….. adet
Yer altı su seviyesi (m)
 
……….. m
Zemin  Kesiti ve Tanımlaması
:
 
 
Yukarıda belirtilen muayene çukuru …………………………… tarafından …../…../ 200.. tarihinde açılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     …./….. /2006
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuzey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arsa Krokisi ve Kuyu Yeri
İsim ve İmzalar
Firma Yetkilisi
Zemin Etüd Firması Yetkilisi
Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi
 
 
 
 


S O N D A J   K U Y U S U    T E S L İ M    T U T A N A Ğ I (TUTANAK-6)
 
 
İşin Adı
:
…………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi
Sondaj No.
:
SK-…….
Arsa plankotesine göre sondaj üst kotu
:
.......…... m
Sondajın türü (Zemin / kaya)
:
 
Sondajın uygulama şekli (Burgulu –burgusuz /sulu-susuz)
:
 
Sondaj makinesinin türü (marka/model)
:
 
Başlama Tarihi
:
   …./…/200…
Bitiş Tarihi
:
   …./…/200…
Sondaj Derinliği (m)
:
……….. m
Yapılan SPT Deney Sayısı
:
……….. adet
Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD)
:
……….. adet
Yeraltısu seviyesi (m)
 
……….. m
 
Yukarıda belirtilen sondaj kuyusu ……………………………. tarafından …../….. / 200.. tarihinde açılarak gerekli tespit ve deneyler yapılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.   …./….. /2006
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuzey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arsa Krokisi ve Kuyu Yeri
İsim ve İmzalar
Firma Yetkilisi
Zemin Etüd Firması Yetkilisi
Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi