İmar Faaliyetleri

 

Şube Müdürlüğümüz, gerek mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı zamanından gelen gerekse de 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir. Buna göre; 
1) MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA VE UYGULAMALARA İLİŞKİN İŞLEMLER:
1.A) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında Yapılan İncelemeler:                          
Gerek Valiliğimize (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü) gerek Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İçişleri Bakanlığından gerekse Vatandaştan intikal eden şikayet konularının; İmar Mevzuatı (ilgili tüm Kanunlar ve Yönetmelikler) uyarınca ilgili Belediyelerinde ve mahallinde mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) inceleme yapılarak Valilik görüşüne esas olacak araştırma, inceleme ve gerekli görüldüğü hallerde 4483 sayılı Yasa kapsamında Ön İnceleme Raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirilmesi görevini yürütmek, Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen işlemlerden olup; Yıl içerisinde henüz inceleme yapılmamıştır.
1.B) Müfettiş İncelemelerine Bilirkişi Faaliyetleri:
 İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca; ilgili Belediyelerde inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş olan Müfettişlerin hazırlayacakları teftiş raporlarına esas teşkil edecek Bilirkişi olarak yapılan görevlendirme gereği, ilgili tüm mevzuat kapsamında konuların mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) incelenerek bilirkişi raporu hazırlanması işlemlerini yerine getirmek görevini yürütmek.
2) PLANLAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER:
2.A) Mücavir Alanlara İlişkin İşlemler:
Mücavir alandan çıkma ya da mücavir alana dahil olma taleplerinin ilgili Kanun, yönetmelik ve genelgeler kapsamında incelenmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığımıza iletilmesi görevi Şubemiz görevlerinden olup; halihazırda 1 adet mücavir alan işlemleri devam etmektedir.
2.B) Üst Ölçekli İmar Planlama İşleri:
Gerek kişilerin, gerekse de kurumların her tür ve ölçekteki imar planlama faaliyetlerine ilişkin Şube Müdürlüğümüzce, yürürlükteki imar planları ve İmar Mevzuatı kapsamında görüş oluşturmak Şubemiz görevlerindendir.
Bununla beraber Bakanlığımız ve Valiliğimizin davalı veya davacı olduğu konuların mahkeme tarafından yerinde yapılan bilirkişi incelemelerine katılım görevi, Ayrıca mahkemelere sunulan teknik gerekçeler içeren savunma yazıları teknik elemanlarca hazırlanmakta ve Kurumlar arası yürütülen ortak çalışmalara teknik olarak katılım görevi sürdürülmektedir.
2.C) Kentsel Dönüşüme İlişkin Çalışmalar:
Bilindiği üzere Kentsel Dönüşüm Alanlarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmakta olup; Şube Müdürlüğümüzce söz konusu düzenlemeler öncesi ön çalışmalara başlanmış ve İlimiz genelinde, kentsel dönüşüm alanına konu edilebilecek bölgelere ilişkin her türlü envanter ve analiz çalışmaları yürütülmektedir.
Bu kapsamda, ilgili kurumlarla da işbirliği yapmak suretiyle, Şube Müdürlüğümüz bünyesinde bir teknik ekip oluşturulmuş, toplanan verilerin analizlerinin yapılmasını müteakip, kentimizde örnek bir alanda kentsel dönüşüme ilişkin projeler geliştirilebilecektir.
 
2.D) İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları:
Söz konusu imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt raporları 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi ile Bakanlığımızın 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelge formatına uygun olarak Jeolojik – Jeoteknik Etüt raporları onaylanmaktadır.