Devlet Eliyle İskan

İSKANIN TANIMI
 
İskan çalışmaları 5543 sayıllı Kanunu,uygulama yönetmeliği ve 2009/07 nolu genelge doğrultusunda yapılmaktadır.
Bu Kanun kapsamında; Göçmenlerin, Göçebelerin, yerleri kamulaştırılan köyler, yerlerinin değiştirilmesine karar verilen köyler ile köy toplulaştırmasından dolayı iskanına karar verilen çalışmaları kapsar.
 
DEVLET ELİYLE İSKAN
 
            Tanım:Baraj gölü ve HES,maden rezervi tarih ve doğa kıymetlerinin korunması(Sit alanları),orman dışına çıkarılması gereken veya özel yasaların uygulanması sonucu ya da başka bir nedenle taşınmaz malları kamulaştırılan aileler , göçebe ve göçmenlerin iskan işlemidir.
           
1.BÖLÜM
(Etüt)
 
1- Bilgi ve belgelerin toplanması
1.1-Kamulaştırmanın nedeni
1.2-Kamulaştırılan yerler hakkında bilgi toplamak
1.3-Kamulaştırma haritaları ve listelerin temin edilmesini sağlamak
1.4-Kamulaştırma durum tespiti yapmak
1.5-İskan şekli hakkında toplantılar yapmak
2-İskan duyurusu yapılır
3-Müracaatlar alınır.( Kaymakamlık-Valilik aracılığı ile )
4-Yerleşim birimleri etüt formu düzenlenir ve Bakanlığa onaya gönderilir.
5-İskanın şekli belirlenir.( Tarımsal-Şehirsel-Fiziki Yerleşim )
 
 
2.BÖLÜM
( Hak Sahipliği Çalışması )
 
1-Hak sahibi aileler adına dosyalar düzenlenir.
2-İnceleme kuruluna sunulur.
3-M.İ.K. kararları alınır.
4-Hak sahibi ailelerin listesi hazırlanır, Bakanlığa gönderilir ve Müdürlük ilan panosunda 15 gün süre ile asılır.
 
 
3.BÖLÜM
( Arazi Etüt Çalışması )
 
1-İskan edilecek aileler için iskanın şekline göre arazi temin edilir.
2-Seçilen arazinin iskanın şekline göre ilgili kurumlardan uygunluk raporu alınır.
3-Temin edilen arazilerin tahsisi sağlanır.
4-Arazi için Ek 20 formu düzenlenir.Bakanlığa gönderilerek onay alınır.
5-Arazilerin iskanın şekline göre projelendirilmesi yapılır.
5.1-Halihazır harita yapılır.
5.2- İmar planı yapılır-yaptırılır.
5.3-İmar planı askısı yapılır.
5.4- İmar planı uygulaması yapılır.
5.5- İmar planının uygulaması ve tescili yapılır.
6-İskan şekline göre Bakanlık yatırım programına alınması sağlanır.
7-Yatırım programından sonra konutların yapılması sağlanır.
8-Konutların dağıtımı noter huzurunda çekilen kura sonucu yapılır.
9-Borçlanma sözleşmesi hazırlanarak , haksahibi aileler adına temliken tescil işlemi yapılır.
10-Kanun gereği 3’er aylık periyotlar halinde 10 yıl süre ile konutların amacı dahilinde kullanılıp kullanılmadığının takibi yapılır.
 
*En az 30 kişinin istemesi halinde konutları Devlet tarafından yapılabilir.