Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarının İçeriği

 
DEPREM ETKİLERİ ALTINDAKİ PERFORMANS RAPORLARININ İÇERİĞİ
           
06.10.2011 tarih ve 2011/55 sayılı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün genelgesinin 7.Maddesinde “Depreme dayanıklılık raporu; a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra yapılan binalarda depreme dayanıklılık raporu istenmeyecektir. b) Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi 19.08.2008 tarihinden önce düzenlenmiş olup da kapsamlı tadilat yapılarak binanın tamamının kullanım amacının değişmesi ve yeni yapı ruhsatı alınması gerektiren tadilatlarda; yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi başvuru tarihi 19.08.2008 tarihinden sonra olan binalarda deprem raporu istenmeyecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bu tarihten önce yapılan mevcut binalar için düzenlenecek “Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporu”; yürürlükteki ilgili yönetmeliklerle, düşey yük ve deprem analizleri yapılarak hazırlanacaktır; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. bölümü göz önüne alınarak yapının Deprem Etkileri Altındaki Performansı belirlenecektir.
               Uzmanlık alanı yapı olan SİM belgeli inşaat mühendisleri veya mühendislik firmaları binalara “Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporu” düzenleme yetkisine sahiptir.
               Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarında; tüm deney sonuçlarıyla hesap raporlarının bulunması ve bu raporlara ait deneylerin Bakanlığımızın denetimindeki laboratuarlar tarafından yapılması gerekmektedir.
               Binaya ait betonarme uygulama projeleri yoksa binanın mevcut durum taşıyıcı sistem plan rölevesi çıkarılacak ve bodrum kattan başlayarak, tüm katların taşıyıcı sistemi (kolon, kiriş, perde, ayrıca duvarlar) röleveye işlenecektir.
               Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarının sonuç kısmında;” 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğine göre; deprem etkileri altında Hemen Kullanım Performans Düzeyi’ni sağlayıp/sağlamadığı ve muayenehane olarak kullanılmasında sakınca olup/olmadığı “ kesin bir ifadeyle belirtilecektir.
 
 Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarının Ekinde Bulunması Gereken Belgeler;
1-) Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporu hazırlayacak olan mühendislik firmasına ait; Oda Sicil Belgesi ve SİM   Belgesi
2-) Binaya ait Betonarme Uygulama Projeleri,  yoksa binaya ait taşıyıcı sistem plan rölevesi ve Temel Sistemini gösteren rölevesi

 

Talep sahibi firma yada şahısların; dilekçeleri ekinde yukarıdaki belgelerle birlikte Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvuruda bulunmaları gerektedir.